27 اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

تعیین یک روز به نام «روز جهانی روابط عمومی»، در واقع اقدامی است برا ی آگاهی بخشی از اهمیت روزافزون صنعت روابط عمومی و ارج نهادن به پیشکسوتان این حرفه تا روابط عمومی در جایگاه حرفه ای و واقعی خود قرار گیرد.

 این امر سبب گسترش جامعه روابط عمومی محور از یک طرف و ایجاد فرصت مناسب برای طرح مطالبات حرفه ای و صنفی ساکنان دهکده جهانی روابط عمومی از طرف دیگر است.

اقدام موسسه کارگزار روابط عمومی برای صدور فراخوان دعوت از متخصصان و کارشناسان روابط عمومی از سراسر جهان برای سهیم شدن در ثبت «روز جهانی روابط عمومی»، تنها یک اقدام نمادین نیست بلکه تاییدی است بر لزوم افزایش آگاهی شهروندان و توسعه و بالندگی حرفه ای.

/ 0 نظر / 15 بازدید